Reklamácie a podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti

Portorose, s.r.o.
Karpatské námestie 10A , 831 06 Bratislava
IČO 52431797
DIČ 2121056168

Orgán dozoru:

SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A
P. O. BOX 5
820 07  Bratislava

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti

Portorose, s.r.o.
Karpatské námestie 10A , 831 06 Bratislava
IČO 52431797
DIČ 2121056168

, zapísanej v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 138703/B upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetových obchodov predávajúceho www.marinamiracle.sk alebo www.marinamiracle.cz.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu wwww.marinamiracle.sk nebo www.marinamiracle.cz predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pritom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5. Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 1. Platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 2. b) v hotovosti na výdajniach predávajúceho;
 3. c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
 4. d) bezhotovostne platobnou kartou.

3.2. U tovaru vyrobeného na želanie zákazníka (zákazková výroba) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zálohu vo výške 30% predajnej ceny vopred. Táto záloha je nevratná.

 1. Preprava a dodanie tovaru

4.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.marinamiracle.sk nebo www.marinamiracle.cz.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade povšimnutia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s návratkou tovaru (napríklad prepravou) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho zriadení (nie vrátení). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšej varianty ponúkanej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nemožno považovať za takýto spôsob doručenia.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť:

 1. a) od dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (zákazková výroba);
 2. b) od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 3. c) od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 4. d) od dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.6. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , a to tak, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nad rámec zákonnej lehoty (bod 5.1.), a to v dĺžke 1 roka (365 dní) od prevzatia tovaru.

5.9. Na tovar vrátený nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s uplynulou exspiráciou , čiastočne či úplne spotrebované alebo poškodené nad rámec bežnej kontroly tovar po jeho prevzatí. Pre ostatné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote platia body 5.1. až 5.7. týchto obchodných podmienok.

5.10 Zakúpené poukazy nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku. Prípadný rozdiel v cene vybraných výrobkov a hodnote poukážky nie je vratný.

 1. Práva z chybného plnenia

6.1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. a) má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
 3. c) tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohy ,ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;
 4. d) je tovar v odpovedajúcom množstve, mierke alebo akosti;
 5. e) tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v článku 6.1 týchto obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu za chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia ,ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to plynie z povahy tovaru.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia vyplýva aj z chyby, ktorú má tovar už pri prevzatí kupujúcim. Ak sa takáto chyba prejavuje v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tento tovar bol už chybný pri prevzatí od výrobcu.

6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. b) na odstránenie chyby opravou veci;
 3. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 4. d) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby bez zbytočného odkladu. Vybranú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Robotnícka 4465 01701 Považská Bystrica, Slovensko.

6.7. Vo chvíli, keď obdrží predávajúci od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia.

6.8. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@marinamiracle.sk alebo adresy info@marinamiracle.cz. Prípadne prostredníctvom korešpondenčnej adresy Promotion Media, s.r.o. Robotnícka 4465 01701 Považská Bystrica.

 1. EVIDENCIA TRŽEB

7.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

7.2. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.

 1. DARČEKOVÉ CERTIFIKÁTY

8.1. Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatňovanými len k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenie nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14 dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.

8.2. Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za
účelom spracovania objednávky?NIE
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1písmeno b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1písmeno c) spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).

9.2. . Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajovza
účelom zasielania newsletteru? ÁNO
V procese nákupu na vašej stránke musí užívateľ so spracovaním osobných údajov za
účelom zasielania newsletteru výslovne súhlasiť. Napríklad zaškrtnutím políčka „súhlasím so
spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru“ Toto políčko ale nemôže
byť prednastavené ako „zaškrtnuté“. Užívateľ ho musí sám zaškrtnúť, pretože podľa recitálu
(32) GDPR sa tzv. „mlčanie“ nepovažuje za dostatočný súhlas so spracovaním osobných
údajov. Napr. formulácia „uskutočnením objednávky užívateľ súhlasí so zasielaním
newsletteru“ nie je v súlade s GDPR.
To isté platí pre spracovanie cookies, ktoré sa tiež považujú za osobné údaje. Užívateľ musí
jednoznačne súhlasiť s ich spracovaním kliknutím na tlačítko „súhlasím/rozumiem“.
Formulácia typu „Prezerením webstránky užívateľ súhlasí s používaním cookies“ nie je
v súlade s GDPR.

9.3. . Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby (článok 13 GDPR, bod 7.1 v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba musí byť pri spracovaní osobných údajov informovaná o určitých
informáciách, ktoré sú uvedené v článku 13 GDPR. Pri internetovom obchode dotknutú
osobu informujete buď v obchodných podmienkach v časti o ochrane osobných údajoch,
alebo môžete vytvoriť zvlášť podstránku, ktorá sa bude venovať len ochrane osobných
údajov.

 

 

 

GDPR A INTERNETOVÉ OBCHODY

Zmena legislatívy ochrany osobných údajov sa dotkne aj internetových obchodov, alebo
iných webstránok, ktoré spracúvajú osobné údaje. Okrem povinnej dokumentácie, si musia
dávať pozor aj na určité špecifiká, ktoré sa ich týkajú.
1. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajovza
účelom spracovania objednávky?NIE
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1písmeno b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1písmeno c) spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).
2. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajovza
účelom zasielania newsletteru? ÁNO
V procese nákupu na vašej stránke musí užívateľ so spracovaním osobných údajov za
účelom zasielania newsletteru výslovne súhlasiť. Napríklad zaškrtnutím políčka „súhlasím so
spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru“ Toto políčko ale nemôže
byť prednastavené ako „zaškrtnuté“. Užívateľ ho musí sám zaškrtnúť, pretože podľa recitálu
(32) GDPR sa tzv. „mlčanie“ nepovažuje za dostatočný súhlas so spracovaním osobných
údajov. Napr. formulácia „uskutočnením objednávky užívateľ súhlasí so zasielaním
newsletteru“ nie je v súlade s GDPR.
To isté platí pre spracovanie cookies, ktoré sa tiež považujú za osobné údaje. Užívateľ musí
jednoznačne súhlasiť s ich spracovaním kliknutím na tlačítko „súhlasím/rozumiem“.
Formulácia typu „Prezerením webstránky užívateľ súhlasí s používaním cookies“ nie je
v súlade s GDPR.
3. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby (článok 13 GDPR, bod 7.1 v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba musí byť pri spracovaní osobných údajov informovaná o určitých
informáciách, ktoré sú uvedené v článku 13 GDPR. Pri internetovom obchode dotknutú
osobu informujete buď v obchodných podmienkach v časti o ochrane osobných údajoch,
alebo môžete vytvoriť zvlášť podstránku, ktorá sa bude venovať len ochrane osobných
údajov.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť :

Portorose, s.r.o.
Karpatské námestie 10A , 831 06 Bratislava
IČO 52431797
DIČ 2121056168


Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
info@marinamiracle.sk
+421 911 511 791


Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany
osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby.
Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.marinamiracle.sk awww.marinamiracle.cz
spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok
stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania

OÚ, príjemcovia OÚ

Osobné údaje na spracovanie objednávky
Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a
povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako
prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a
úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia
osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje
dobu uchovávania týchto osobných údajov.
Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť a Slovenská
pošta s ktorými (okrem Slovenskej pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Osobné údaje na marketingové účely
Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše
emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje
spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov je
Mailchimp.
Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania
ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny
veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho
internetového predliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google
(https://policies.google.com/technologies/partner-sites).
Článok III
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti
spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej
osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.
Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-
_prevezmite_kontrolu.pdf

4. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR,
časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Ak teda napr. cielite reklamu/newsletter na základe predchádzajúcich nákupov, je potrebné
aj toto právo zahrnúť do obchodných podmienok.

Dermatologicky testováno

Clinically tested

Přírodní a organické složky

Plant Based

Netestováno na zvířatech
Cruelty Free & Vegan